Gedragscode Internationale Student in het Hoger Onderwijs

Welkom op de website van de Gedragscode Internationale Student in het Hoger Onderwijs. Hier vindt u alle informatie over de Gedragscode en de Landelijke Commissie.

Zelfregulering in het hoger onderwijs

Met ingang van 1 mei 2006 is de Gedragscode Internationale Student in het Nederlands Hoger Onderwijs (Gedragscode) in werking getreden. Per 1 augustus 2014 is een herziene versie van kracht geworden, ter vervanging van eerdere versies. De Gedragscode is een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse overheid en de hoger onderwijsinstellingen. Het resultaat is een instrument van zelfregulering. In het bijzonder waren de Vereniging Hogescholen, de VSNU, de NRTO en SAIL betrokken bij de totstandkoming van de Gedragscode. SAIL fungeert per 1 maart 2013 niet meer als koepelorganisatie.

De Gedragscode bevat afspraken die (de vertegenwoordigers van) instellingen voor hoger onderwijs hebben gemaakt over de omgang met internationale studenten. U kunt hierbij denken aan afspraken over de voorlichting aan deze groep studenten of de (taal)eisen waaraan zij moeten voldoen alvorens ingeschreven te kunnen worden bij een instelling.

De overheid stelt ondertekening van de Gedragscode door de onderwijsinstelling als voorwaarde voor het verlenen van verblijfsvergunningen aan buitenlandse studenten van buiten de EU. Op deze website kunt u het register inzien van instellingen die zich hebben gecommiteerd aan de Gedragscode.

Bij de Gedragscode hoort ook een Reglement. Hierin is onder andere opgenomen wat de bevoegdheden zijn van de Landelijke Commissie. Ook wordt de klachtenprocedure beschreven in het Reglement. De Gedragscode en het Reglement vindt u in het linkermenu onder documenten.